Đang Thực Hiện

162592 [url removed, login to view] module

Need 2 [url removed, login to view] payment modules, one working with [url removed, login to view] AIM and one with [url removed, login to view] SIM.

The modules need to follow the same format and structure as attached payment module in PERL.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Perl

Xem thêm: sim module, net perl, module net, modules net, authorize net module, authorize authorize net, authorize aim, perl net, authorize net, net module, payment modules

Về Bên Thuê:
( 29 nhận xét ) Dreieich, Germany

Mã Dự Án: #1908782