Đang Thực Hiện

145190 Develop a cgi/perl chat script

I got this chat:

[url removed, login to view]

And I want someone to develop it to have the same functions and commends as [url removed, login to view] and also the files name to be .pl instead of .cgi

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Perl

Xem thêm: perl chat script, Develop, www chat, chat someone, functions mp3, cgi files, cgi com, cgi cgi, develop chat, chat develop, develop script, chat script

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) ad, United Arab Emirates

Mã Dự Án: #1891366