Đã hoàn thành

119431 Install Net::SSLeay Perl +

Firstly I need xpanel removing from my root server so that the installed plesk 8 will work again.

Then I need Net::SSLeay Perl Module supplied & installed on my server.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Perl

Xem thêm: net perl, root install, install plesk, plesk net, module net, root server install, install plesk server, perl net, plesk module, net module, perl work

Về Bên Thuê:
( 33 nhận xét )

Mã Dự Án: #1865601

Đã trao cho:

Netfreehost

Can be done. Escrow needed.

$20 USD trong 1 ngày
(266 Đánh Giá)
5.3