Đang Thực Hiện

117355 Temp Recode for IIS. 6.0

I need to have this temp (attached)recoded for Windows Small Business Server 2003 and it runs IIS 6.0. Photogallery, news and newsletter has to be coded in asp.

Thanks,Rick

Kỹ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, ASP, MySQL, Perl, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: server for small business, recode, iis server, recoded, windows iis asp, iis asp, windows server 2003 iis, perl windows small, windows small business server, iis windows, photogallery, asp iis

Về Bên Thuê:
( 26 nhận xét ) Charlotte, United States

Mã Dự Án: #1863522

Đã trao cho:

joshiameyasl

As per the discussion :)

$50 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0