Đang Thực Hiện

132179 Blending in Rss feeds

I like to start something like [url removed, login to view] to blend ads in rss feeds. I have accounts with MIVA, Bidvertiser, Oxado, adbride.

Any one could provide scripts to be similar to [url removed, login to view] so that I could provide feeds with ads blended in to visitors.

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, Lập trình C, Javascript, Perl, XML

Xem nhiều hơn: programming in perl, miva, feeds ads, scripts rss, feeds, bidvertiser, RSS feeds

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Lynn, United Kingdom

ID dự án: #1878350