Đang Thực Hiện

135371 Transform a php to shellscript

Hi there,

we would need that script being transformed to a shell script (debian linux). Now basically the mySQL database would not be needed, since the things could be handled in a flatfile as well, but if shell script allows mysql then we would prefer it that way.

The Script is attached to the job.

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, Lập trình C, Perl, Thiết lập Bản thảo, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: linux shell programming, in linux shell script, php to c, shell script perl, perl script shell script, shell script mysql, mysql shell script, perl shell programming, shell php mysql, linux shell script mysql, shell script linux, shellscript, php debian, debian mysql, debian php, php database flatfile, shell programming, shell php, php shell script, mysql linux debian, flatfile, php transform, perl shellscript, database handled programming, php shell

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1881543

Được trao cho:

compnicky

Kindly check pmb. thanks.

$20 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0