Đang Thực Hiện

6300 Simple Perl Script

I need a perl script that i can put on cron that will send an email with a csv attachment every month on the 1st. The attachment will have a results of the query I created.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, Perl

Xem thêm: simple query, simple csv, cron script, simple csv perl script, send email cron attachment, mysql attachment, mysql email attachment, csv script, perl script email attachment, script perl csv mysql, email attachment mysql, mysql perl csv, perl mysql query csv, perl script email send, script attachment email, query mysql script, perl send csv email, perl script mysql csv, perl script cron, perl query mysql, perl query, mysql perl script, mysql email csv, mysql csv cron, simple mysql query

Về Bên Thuê:
( 52 nhận xét ) Emeryville, United States

Mã Dự Án: #1757170

Đã trao cho:

perlgurusl

I can have your email script ready in a few hours.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0