Đang Thực Hiện

122351 Social Bots

Looking for The following Bots.

MySpace, Hi5, Friendster, facebook :

All with Captcha ByPass when applicable, multiple accounts, rotation. Winsock and Browser option.

Thank you

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Perl, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: facebook perl script, hi5 social, accounts facebook myspace, script rotation, facebook winsock, winsock facebook, social bots facebook, perl winsock, perl facebook, perl bots, myspace winsock, facebook multiple accounts, captcha script perl, multiple accounts facebook, rotation script, perl hi5, bots script, captcha install, perl captcha script, install script myspace, facebook myspace script, captcha hi5, winsock myspace bots, script bots facebook, hi5 accounts

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) Santa Monica, United States

Mã Dự Án: #1868517