Đang Thực Hiện

122351 Social Bots

Looking for The following Bots.

MySpace, Hi5, Friendster, facebook :

All with Captcha ByPass when applicable, multiple accounts, rotation. Winsock and Browser option.

Thank you

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Perl, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: c++ winsock, bypass facebook script, facebook perl script, facebook bypass script, hi5 social, bypass script, accounts facebook myspace, bypass facebook, script rotation, facebook bypass, facebook winsock, winsock facebook, social bots facebook, perl winsock, perl facebook, perl bots, myspace winsock, hi5 bypass, facebook multiple accounts, facebook bypass captcha, captcha script perl, captcha perl bypass, bypass facebook captcha, bypass captcha perl, multiple accounts facebook

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) Santa Monica, United States

ID dự án: #1868517