Đang Thực Hiện

126250 utube server requirements

Hello,

i have a server. I need some one to install the utube requirements in the server.

If you are goo then more work will be there.

I am willing to give the person a good review & also want him to be cheap because i don't have thath much fund.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, Perl, Thiết lập Bản thảo, Quản trị hệ thống

Xem thêm: good requirements, Requirements, need utube, perl utube, utube, install script server

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét )

Mã Dự Án: #1872417

Đã trao cho:

Netfreehost

Can be done.

$6 USD trong 1 ngày
(268 Đánh Giá)
5.3