Đã Đóng

Intelligent Dialer

Hello,

We are looking for an "intelligent dialer" under windows.

It will get from an external application: variable informations (only numbers), then it has to dial an unique number and send these variable informations.

We want to use a POS payment sytem as an automatic payment to process data coming from external website.

Kĩ năng: Hỗ trợ điện thoại, Windows Server

Xem nhiều hơn: get external data, windows automatic, intelligent, dialer, automatic dialer, sytem, dialer windows phone, pos windows, support dialer, sytem server, unique phone application, windows pos, send 217, dial phone website, automatic phone dialer, phone dialer website, pos server, automatic payment, use windows phone dialer, application pos

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Ban Hua Hin, Belgium

ID dự án: #1518107

1 freelancer đang chào giá trung bình €30 cho công việc này

kovaitech

Please Check PM

€30 EUR trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0