Đã Đóng

Need IONIC developer -- 2

Need ionic developer urgently for replace a plugin used in my code with latest one.

Kĩ năng: PhoneGap, Ionic Framework, AngularJS, HTML5, Mobile App Development

Về khách hàng:
( 58 nhận xét ) Navi Mumbai, India

ID dự án: #34826859