Record pre, post and race day - Berlin Marathon

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

We are a travel tour operator specialized in marathons that takes people to run the marathon in Berlin. I want a cameraman that comes with our group of runners to record them and take photos.

Nhiếp ảnh Dịch vụ video Kỹ thuật Video Video Tours Photo Anywhere Product Photography

ID dự án: #37212196

Về dự án

3 đề xuất 1 tháng trước đang mở

Địa điểm: Berlin, Germany