Đã Đóng

Wickhams Cay St area site visit and confirm a location

Hi,

We are looking for freelancer who take a site visit and confirm about a location, Just site visit project and check location, further discus about task after freelancer response.

Thank You and Kind regards !!

Kĩ năng: Nhiếp ảnh, Kỹ thuật Video, Lao động phổ thông, Local Job, Photo Anywhere, Administrative Support, Chăm sóc khách hàng, Hỗ trợ khách hàng, Data Cleansing, Data Collection, Data Delivery, Nhập liệu, Giao hàng , Office nói chung, Giám sát thi công, Nghiên cứu thị trường, Odd Jobs, Operations Research, Pre-inspection visits, Product Research, Nghiên cứu, Research Writing, Smart Phone/Tablet Apps, Survey Research, Typing, User Experience Research, Trợ lí trực tuyến

Địa điểm: Road Town, British Virgin Islands

Về khách hàng:
( 162 nhận xét ) Islamabad, Pakistan

ID dự án: #34261393