Lifestyle model

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Looking for a lifestyle or fitness model for a lifestyle photoshoot of weight shake. I am open to any theme or concept for the photoshoot. I am looking for videos or 1-5 final images a. Ideal skills and experience for the job include:

- being curvy or thick

- African American or Hispanic

- Ability to pose and showcase fitness products

- Understanding of lighting and posing techniques for the photography

- Professional attire and presentation during the shoot

-professional editing and standard videos/image

Photoshop Chỉnh sửa hình ảnh Nhiếp ảnh Adobe Lightroom Biên tập video

ID dự án: #36701696

Về dự án

2 tháng trước đang mở

Địa điểm: United States