Lookin for a full time graphic designer

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I am looking for a full-time graphic designer.

tasks as below

- Social media posts

- Websites Figma designs

- Logos

- website banners

Please bid if you have the expertise, do not copy-paste.

Photoshop Thiết kế đồ họa Figma Illustrator

ID dự án: #36704063

Về dự án

44 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở