photos for online dating profile

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I would like photos taken at my house and surrounding area for an online dating profile. I am a bit old for selfies and would like multiple photos taken w/ different outfits to show a diverse person (to an extent). All they need to do is make me look as good as possible.

Photoshop Chỉnh sửa hình ảnh Nhiếp ảnh Thiết kế Photoshop Photo Retouching Photo Anywhere Product Photography Biên tập video Dịch vụ video Kỹ thuật Video

ID dự án: #37200001

Về dự án

1 tháng trước đang mở

Địa điểm: St. Petersburg, United States