Đang Thực Hiện

Project for Kvadhel

This is a project that freelancer kvadhel can do. So kindly other freelancers dont have to bid since they will not get the project.

Kỹ năng: Photoshop

Xem thêm: freelancer get project, freelancers photoshop, freelancers get project, dont project, project freelancers, bid project freelancer, kvadhel, freelancers project, photoshop project bid, freelancer photoshop project, bid project photoshop, freelancer bid project, freelancer sql oracle project, vba project freelancers, freelancer electronic smt project, freelancer board test project, freelancer architect find project

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) 2450 København SV, Germany

Mã Dự Án: #1028024

Đã trao cho:

kvadhel

Thanks.....:)

$30 USD trong 0 ngày
(217 Đánh Giá)
6.2