Đang Thực Hiện

141594 Ajaxify shoutbox -

I got a phpbb based shoutbox which i want to ajaxify. So need someone who can easily make it totaly ajax friendly where possible as the load is killing the server sometimes when dozens are online using it as a chat.

Kỹ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: phpbb based, chat server ajax, themanagersl, shoutbox php, ajax shoutbox, phpbb chat, ajaxify, ajaxify php, chat phpbb, phpbb ajax, shoutbox

Về Bên Thuê:
( 158 nhận xét ) Oslo, Norway

Mã Dự Án: #1887769