Đang Thực Hiện

154327 Need AJAX Expert

I need someone who is an expert at AJAX to work on a project. It needs to start now and be done yesterday.

Kỹ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: ajax done, expert php ajax, ajax expert

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét )

Mã Dự Án: #1900510

Đã trao cho:

valantsl

Good day! We can do that for you. Quality guaranteed. Thank you, Best Regards, Valant

$200 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0