Đang Thực Hiện

325163 Pawn shop

Hi

I give a run down on what I am looking in the site attached, I want features to be modern and fast so ajax is a must...

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, eCommerce, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: fast shop, pawn shop php, pawn shop, php ajax shop, pawn, ajax shop, shop ajax php

Về Bên Thuê:
( 159 nhận xét ) Craighall, South Africa

ID dự án: #2070970