Đang Thực Hiện

1589 Personnalized Homepage

I want to have a personnalized homepage, where people have to login and they can personnalize their page. I want to personnalize [url removed, login to view] People could choose their own search engines.

Kỹ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: php homepage

Về Bên Thuê:
( 23 nhận xét ) montreal, Canada

Mã Dự Án: #1752458

Đã trao cho:

illia

Can be done.

$80 USD trong 3 ngày
(35 Đánh Giá)
5.4