Đang Thực Hiện

142027 Php modules

Hi, I need some modules with php 5 OOP. Must to have Skills with classes, methods and properties.

Please send a pm to get more information information.

Thanks

George

Kỹ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, PHP

Xem thêm: george, php ajax oop, oop php, ajax modules, php oop , modules, php classes, php modules

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Panama, Panama

Mã Dự Án: #1888202