Đang Thực Hiện

122977 Portal like goodreads

I need a portal like [url removed, login to view] - with excact the same design and functionalities.

Best regards, Susan.

Kỹ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: goodreads com, susan, goodreads, need design portal, best portal design, ajax php portal, ajax portal php, php portal ajax, php ajax portal, ajax portal, portal ajax

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Germany

Mã Dự Án: #1869143