Đang Thực Hiện

Seasonal banner script.

Very simple script needed, should take less than 10 minutes scripting, so it's very low budget: 10 USD.

...easy money.

The script should call or load an external .php file for each season or per 4 months.

For example:

During the winter period, it should load winter.php.

During the spring period, it should load spring.php.

During the summer period, it should load summer.php.

During the autumn period, it should load autumn.php.

I am going to place the file on my website, so it should load the appropiate banner for each season.

Like said it's a very easy assignment for PHP codes, the skill I lack.

Budget: 10 USD.

Kỹ năng: AJAX, HTML, PHP

Xem thêm: winter, seasonal, autumn, script load, ajax call php, place banner website, script usd, per banner, script needed website, banner script website, php simple codes, money per call, ajax load, easy money php, simple website summer, call usd, ajax banner php, money codes, call php ajax, spring ajax, summer season, minutes script, spring example, easy banner script, php banner script

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Roosendaal, Netherlands

Mã Dự Án: #1022305

Đã trao cho:

MiloshSr

Hi, i can finish it right now.

$30 USD trong 0 ngày
(12 Đánh Giá)
4.4

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

harish1984

Hi, Ready to start now only $10, Thanks.

$30 USD trong 0 ngày
(76 Đánh Giá)
6.2