Đã Đóng

Social media monitoring tool

This is the tool that will search what are people talking about specific keyword on social media channels, forums, blogs or anywhere on the internet.

Currently we wish to target these languages:

 Croatian,

 Serbian,

 English,

 Slovenian

Services that will SMM tool search

a) Blogs

1. Google blogs

2. Technoraty

3. Twingly

b) Social media

1. Twitter

2. Facebook

3. [url removed, login to view]

4. [url removed, login to view]

c) Forums

d) Web

1. Google

[url removed, login to view]

3. bing

4. [url removed, login to view]

e) News portals

f) Other

1. Google Alerts

2. Google insights

3. Google trends

g) Video sites

1. [url removed, login to view]

2. [url removed, login to view]

3. [url removed, login to view]

Kỹ năng: AJAX, Apache, MySQL, PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: web search tool, truveo video search, truveo video, truveo search, specific media, social media trends, smm web, smm social, php web portals, web media tool, social media twitter, social media tool, social media facebook twitter, serbian, serbian g, serbian e, google trends, facebook tool, croatian slovenian, croatian serbian, croatian english, twitter forums, google monitoring, facebook talking, monitoring internet

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vukovar, Croatia

Mã Dự Án: #1009061

1 freelancer đang chào giá trung bình $1500 cho công việc này

Cyberdesignz

please refer to pmb

$1500 USD trong 60 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0