Đang Thực Hiện

154787 Yahoo Answers Clone!

I need a clone of Yahoo answers.. Please only bid if you have a working demo.

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: yahoo answers, answers php, yahoo clone php, clone php ajax, php clone yahoo, yahoo clone ajax, yahoo bid, yahoo bid php, ajax yahoo, ajax clone demo, need yahoo clone, bid yahoo, answers yahoo clone, answers clone, yahoo php clone, answers yahoo, clone yahoo answers, yahoo answers clone, clone yahoo, yahoo clone

Về Bên Thuê:
( 35 nhận xét ) Kaufman, United States

ID dự án: #1900971