Đã hoàn thành

326326 Add a blog to my Web site

I need to add this blog:

[url removed, login to view]

to this page of my Web site:

[url removed, login to view]

Mainly, I just want readers to be able to subscribe to an RSS feed of those videos. So, if you've got a better way to do it, let me know...

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: my blog site, blog web, my web, rss feed blog, blog web page, web site add, add videos blogspot, blogspot rss, web rss, web site videos, web page feed, blogspot blog, add feed, blog subscribe, feed blog, add rss feed rss feed web page, add rss page, add rss feed site, feed web, subscribe site rss

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Roswell, United States

ID dự án: #2072133

Được trao cho:

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0