Đang Thực Hiện

146283 adult site- few hours job

i have an adult site which i have designed by need some ammendments:

Still the video chapter isn't working properly.

project shud take no longer than 1 hr.

will pay witin 3 days

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem thêm: hours video, hr job, hours job, hours days php

Về Bên Thuê:
( 187 nhận xét ) London, United Kingdom

Mã Dự Án: #1892460

Đã trao cho:

masterbid

can do this job in 3-4 hour later..

$20 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0