Đang Thực Hiện

147318 Automated Ping IP Tool

I need a piece of software to ping a list of domains names and return the results of the domain list and associated ip address.

It should be able to work with up to 500 domains at a time.

This means that I can take a list, any list of up to 500 domains and the tool will return the ip address for all 500 domains, and it will return them in the order of ip.

Please send your bids.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: ping them, ping, domain ping send, ping list, ping domain address, php order tool, domains ping, automated software, php work time tool, automated php tool, ping list domains, ping domain list, php ping, list 500 names, domain ping, ping domain

Về Bên Thuê:
( 26 nhận xét ) windermere, United States

ID dự án: #1893497

Được trao cho:

xhunter12sl

Check PMB Plz

$40 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0