Đang Thực Hiện

163014 Branding gimp software

Hi can any one brand gimp this software [url removed, login to view]

with my own branding. im not sure if your allowed to but it does say youcan do what ever you want with the source code.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem thêm: say anything you want, GIMP, anything software, branding software

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét )

Mã Dự Án: #1909205