Đã hoàn thành

49891 Changes to site

I need to make about 10 different changes to a site and replace some text.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem thêm: changes site, changes text

Về Bên Thuê:
( 53 nhận xét ) Anaheim, United States

Mã Dự Án: #1799059

Đã trao cho:

superlancersl

Hey Edgar -- We could take care of this for you this morning. Please feel free to contact me if you have any questions.

$25 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0