Đang Thực Hiện

117808 Clientexec plugin for VPS

I'm looking for an experienced PHP programmer to write a plugin for clientexec using a VPS API so that these can be easily created, edited and deleted.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: vps, api plugin, looking vps, write plugin, php plugin programmer, clientexec plugin, clientexec

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Carshalton, United Kingdom

ID dự án: #1863975