Đang Thực Hiện

326062 clone [login to view URL]

I would like to clone [url removed, login to view], the 2.0 beta version, what kind of price / timeline can you offer

It was written in FLEX and ACTION SCRIPT

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: timeline written, offer clone script, price script clone, timeline clone script, flex action script php, flex action script, flex clone script, timeline flex, flex timeline, kind clone

Về Bên Thuê:
( 24 nhận xét ) Los Angele, United States

ID dự án: #2071869