Đã hoàn thành

130305 Craigslist Captcha Bypass PHP

I need a Craigslist CAPTCHA decoder. A PHP script is strongly preferred, but scripts in other languages may be considered, depending on ease of integration. Must have at least 85% accuracy, and not be slower than hell. Time is also of the essence.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem thêm: script decoder, php preferred, bypass captcha php script, php captcha bypass script, need captcha decoder, need php captcha decoder, decoder captcha php, need php script captcha decoder, captcha integration php, bypass script, php captcha decoder php, captcha decoder script php, php bypass captcha script, php bypass script, bypass php, php bypass, captcha script php, captcha decoder php bypass, php decoder captcha script, captcha bypass decoder, bypass php captcha, script captcha bypass, php captcha decoder captcha bypass, decoder script, captcha decoder script

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét )

Mã Dự Án: #1876473

Đã trao cho:

Intel2

PMB for details. Thanks, Dmitry

$300 USD trong 0 ngày
(150 Đánh Giá)
6.7