Đã hoàn thành

116092 Create emails from CSV file

Open CSV file with: first, last, company

create new CSV with: first, last, company, email

Allow user to choose:

first initial and last name (jsmith)

first name and last name (johnsmith)

first name underscore last name (john_smith)

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem thêm: open file, csv file, company emails, php create csv file, underscore php, underscore, csv create, file open, create csv, open file file, user choose file, email csv, create csv file php, create csv file email, create csv email, csv email, open emails, php create csv php, php csv file, create csv file, php create csv

Về Bên Thuê:
( 40 nhận xét ) Venice, United States

Mã Dự Án: #1862258

Đã trao cho:

rupom

as we discussed.

$20 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0