Đang Thực Hiện

161611 Database shipping sort

We would like to sort database by date and shipping method, and make a change to shipping methods/description/prices in cart.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem thêm: sort sort sort, sort sort, php sort, cart shipping methods, shipping methods, cart shipping method, sort date php, sort date, shipping methods cart

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét )

Mã Dự Án: #1907800

Đã trao cho:

buzzz

I can do it too.

$50 USD trong 2 ngày
(518 Đánh Giá)
7.9