Đã hoàn thành

147122 easy - Clone of [url removed, login to view]

Hi, this should be an easy project. looking to get a clone of [url removed, login to view] website . site must have an easy way for me to replace the video with different one.

looking to get this done within 3 days.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem thêm: easy clone, easy project days, clone project video, org website, php easy project

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét )

Mã Dự Án: #1893300

Đã trao cho:

francm

Can be done

$75 USD trong 1 ngày
(183 Đánh Giá)
7.2