Đã hoàn thành

296425 Ensim Perl Modules

I currently recieve an error on ensim, with my webserver.

All I need is two files.

( ERROR ):Failed to create zone [url removed, login to view]: Can't locate Ensim/[url removed, login to view] in INC (INC contains: /usr/lib/opcenter/cmdline_common /usr/lib/opcenter/bind /usr/local/lib/perl5/5.8.0/i686-linux /usr/local/lib/perl5/5.8.0 /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.8.0/i686-linux /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.8.0 /usr/local/lib/perl5/site_perl .) at /usr/lib/opcenter/bind/[url removed, login to view] line 34.

BEGIN failed--compilation aborted at /usr/lib/opcenter/bind/[url removed, login to view] line 34.

Compilation failed in require at /usr/lib/opcenter/bind/[url removed, login to view] line 38.

BEGIN failed--compilation aborted at /usr/lib/opcenter/bind/[url removed, login to view] line 38.

Compilation failed in require at /usr/lib/opcenter/bind/add_zone line 41.

BEGIN failed--compilation aborted at /usr/lib/opcenter/bind/add_zone line 41.

(WARNING):Failed to add A record [url removed, login to view] IN A [url removed, login to view] : Can't locate Ensim/[url removed, login to view] in INC (INC contains: /usr/lib/opcenter/cmdline_common /usr/lib/opcenter/bind /usr/local/lib/perl5/5.8.0/i686-linux /usr/local/lib/perl5/5.8.0 /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.8.0/i686-linux /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.8.0 /usr/local/lib/perl5/site_perl .) at /usr/lib/opcenter/bind/[url removed, login to view] line 34.

BEGIN failed--compilation aborted at /usr/lib/opcenter/bind/[url removed, login to view] line 34.

Compilation failed in require at /usr/lib/opcenter/bind/add_a line 42.

BEGIN failed--compilation aborted at /usr/lib/opcenter/bind/add_a line 42.

^^ The Error

If you can get them for me I'll give ya $10

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: perl get, add inc, perl linux, bind, bind zone, compilation failed require line, dns record failed, dns record, lib com, compilation error, perl webserver, Linux compilation, dns bind, bind add zone, create php dns, Bind DNS, php bind dns, php dns add, php dns create, linux bind dns

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét )

ID dự án: #2042697

Được trao cho:

magicnetwork

As agreed.

$10 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0