Đang Thực Hiện

142438 Fixing/Re-doing Profile Sys

We need to create a sub-admin for companies to fill out.

We need to remove certain section and buff up the

affiliate program directory in the classroom right now.

Anik

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: sys, classroom, profile program php, sub affiliate, remove profile, companies profile, create profile php, affiliate directory

Về Bên Thuê:
( 70 nhận xét )

ID dự án: #1888613