Đã hoàn thành

164212 Install Profit sponder script

Install Profit sponder script

Install this script on my server and check that you can login into admin,

section and send email.

Please note, one small change for [url removed, login to view], remove tattle,

post questions to PMB thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: php send email script, profit, install php, install admin script, install php script server, admin section script, send email script, script install server, php login script install, login script admin php, install php login, check email script, check server script, script check email, install php admin, script login server, send script install, email remove script, login script install, login script server

Về Bên Thuê:
( 108 nhận xét ) Lineville, United States

ID dự án: #1910403

Được trao cho:

bro3886x

Please see PMB :)

$15 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0