Đang Thực Hiện

133492 Joomla/Fireboard/Pligg Login

I have Joomla installed with Fireboard already installed and working, the login works for Joomla and Fireboard. I now would like to integrate Pligg's login to work with them.

When a user logs in to Joomla or Fireboard or Pligg, it should log them in to all three.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: pligg work, pligg login, pligg joomla, login work joomla, joomla log log, joomla login pligg, login working, integrate login php, joomla user login working, joomla login works, joomla fireboard, joomla pligg, joomla login user, fireboard, working pligg, integrate login, log joomla, joomla work login, user login joomla, pligg php, joomla log, fireboard joomla

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) lakeside, Canada

ID dự án: #1879663

Được trao cho:

$35 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0