Đang Thực Hiện

135867 A 5 Min. problem to be fixed

Please visit:

[url removed, login to view]

We have now, after changing server, a php problem. The code has not been changed.

This is a 5 Min. job for an experienced php-coder.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem thêm: php coder 1.5, showroom, job problem, php problem

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét )

Mã Dự Án: #1882039

Đã trao cho:

web98

please refer to pmb

$10 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0