Đã hoàn thành

164130 minor Muvar script fix (php)

Hi!

I have a minor problem with Muvar (sales page testing script). When trying to add PayPal's encrypted BuyNow button as one of the variables, it doesn't show up.

Please offer your best price to fix this issue. Thanks!

(this is a VERY simple php script, NOT db driven)

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem thêm: best php script, minor, fix php, paypal simple php, simple minor, encrypted php, simple php paypal, php script sales, best offer script, script paypal php, simple page script, best offer button, php sales script, best offer php script, paypal buynow, php fix button, buynow script, php thanks button, offer button script, simple php paypal script, simple paypal script, show price php, script page php, php script fix, php script button

Về Bên Thuê:
( 31 nhận xét ) Bat Yam, Israel

Mã Dự Án: #1910321

Đã trao cho:

$10 USD trong 0 ngày
(1 Đánh Giá)
0.8