Đã hoàn thành

151813 moving site to my server

hello

i need to move site from plesk server to my hosting provider i have only the cpanel access if you be able to move the site from plesk capnel to my server you can bid asap

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem thêm: moving from, cpanel asap, site server, move cpanel cpanel, asap server, plesk cpanel, plesk cpanel move, moving plesk cpanel, move php server, move site cpanel plesk, moving plesk plesk, move php site hosting, move cpanel, cpanel plesk, cpanel move site, plesk server, move cpanel site, move plesk, move server, move server cpanel, move php site, plesk move site, move site cpanel, move cpanel server, moving cpanel server

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) Metairie, United States

Mã Dự Án: #1897994

Đã trao cho:

usuf001

can be done now.

$8 USD trong 0 ngày
(368 Đánh Giá)
6.2