Đóng

161241 Myspace Layout CMS

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là N/A.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Mô tả dự án

we have a Myspace layout CMS that needs a little tweak to it.

we have a page called "[url removed, login to view]" that displays a thumb preview of all the layouts.

[url removed, login to view]

then we have a separate page called "[url removed, login to view]" that contains a textarea box with all of the myspace layouts CSS info.

[url removed, login to view]

we need the textarea box moved from "[url removed, login to view]" to "[url removed, login to view]" right next to the preview thumbs

it's a really simple project for any php expert

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online