Đang Thực Hiện

120699 Mysql table creator

I want to make mysql table creator using php form. Plz see this for what I want.

[url removed, login to view]

thank you

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem thêm: table, Calc, mysql net, php mysql table, creator php, net form creator, php creator, net table creator, mysql net, make form mysql, creator mysql, using table, table form, calc mysql, php mysql form creator, mysql calc php, mysql form creator, form creator, php table creator, table creator, form calc php

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Peng, Germany

Mã Dự Án: #1866864

Đã trao cho:

$15 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0