Đang Thực Hiện

155089 OSC design a quick one

Hi,

I would like to make some changes to my template (front page):

www DOT my custom made jeans DOT com

here are the details

[url removed, login to view]

Thank you

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem thêm: quick osc, osc changes, custom jeans, imageshack com, osc design, template osc, design osc, imageshack, osc custom design, osc template

Về Bên Thuê:
( 21 nhận xét ) London, United Kingdom

Mã Dự Án: #1901273