Đang Thực Hiện

125644 Oscommerce 10 Contributions

Very Easy. Just install contributions. I need these 10 contributions installed to my OsCommerce Shop. You must finish all contributions install now.

Will send escrow!

Lowest Bidder Wins! Happy Bidding! =)

[url removed, login to view] is the shop address..

[url removed, login to view],1114/category,all/search,mopics

[url removed, login to view],500

(i have attached the excel file and the images for this.)(** please

talk to me before doing this)

[url removed, login to view],1175/category,all/search,infobox

[url removed, login to view],651/category,all/search,featured

[url removed, login to view],4594/category,all/search,image+tooltip

[url removed, login to view],2823/category,all/search,ultimate+seo

[url removed, login to view],1176/category,all/search,meta

[url removed, login to view],1098/category,all/search,attributes+listing

[url removed, login to view],86

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: oscommerce oscommerce catalog, category featured image, seo catalog, oscommerce tooltip, tooltip oscommerce, catalog shop, oscommerce search attributes, send catalog, oscommerce install seo, oscommerce search tooltip, finish shop, php search catalog, shop category images, listing oscommerce, shop attributes, oscommerce meta, oscommerce mopics install, oscommerce image http, seo php oscommerce, seo meta oscommerce, php tooltip, oscommerce search infobox, oscommerce installed contributions, oscommerce images catalog, oscommerce easy install

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét )

ID dự án: #1871810

Được trao cho:

anna84sl

Ready to start now! Few hours of work required.

$15 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0