Đã hoàn thành

128286 Paste text in 5 pages

hi there,

I have a site i need somebody to paste the text which i am

Giveing you, the contents of this site have to be cahnged

.i want this asap

thanks

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, HTML, PHP

Xem thêm: paste text, need somebody text

Về Bên Thuê:
( 40 nhận xét ) pune, India

Mã Dự Án: #1874454

Đã trao cho:

eventonweb

Greetings, thanx...

$10 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.6