Đóng

145241 PHP Code in Joomla Page

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là N/A.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Mô tả dự án

I have a knowledge base I am building located here:

[url removed, login to view]

And I would like this to be displaying inside page on my Joomla site, if this is possible along with the details shown when a visitor clicks a link.

I will need the search box to work and the category drop down and the titles below that. But I do not want the blue line or anything above that.

Can this be done?

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online